Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Διαχείριση Σχολικής Τάξης, Συναισθηματική Νοημοσύνη & o εκπαιδευτικός ως σύμβουλος.

Κόστος Συμμετοχής

ELT NEWS
74, Ag Georgiou St
154 51 - N. Psychico
Tel: +30 210 6712991
Fax: +30 210 6719622
www.eltnews.gr info@eltnews.gr
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved. Designed By ELT NEWS