Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία) : Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.